کابرگرامی:

پس از دانلود قرارداد طراحی وب سایت و تکمیل و امضا آن سپس در قسمت ذیل انرا برای ما ارسال نمایید.

دانلود قرارداد وب سایت

فرم ارسال قراردادتکمیل شده طراحی وب سایت

آپلود فایل(الزامی)
انتخاب مسیر …

1-حداکثر سایز 10 MB فضا 2- دقت شود:فرمت های ذیل بصورت جداگانه یا در فایل فشرده، آپلود شودالف:فایل تکمیل شده قرارداد بصورتWORD ب:تصویر اسکن شده2صفحه قرارداد همراه با امضابا فرمتGPGیا هرفرمت دیگر

لطفا صبر کنید
Print Friendly, PDF & Email